Onze projectvereisten en criteria

Onder onze vereisten voor de financiering van een herbebossingsproject vallen criteria voor zowel sociale als milieugerelateerde voordelen, evenals een sterke focus op project-management

Tree-Nation zet zich in voor veel herbebossingsprojecten over de hele wereld. En geen enkel project is hetzelfde.

Ons platform is ontwikkeld met als doel de grootst mogelijke positieve impact te hebben op het gebied van geplante bomen, biodiversiteit en sociaal welzijn. Voor ons betekent dit in staat zijn om een grote verscheidenheid aan projecten te accepteren en niet slechts een grote hoeveelheid bomen te planten in een paar projecten.

Met de groei van onze financieringscapaciteit zijn wij in staat om ons bereik te vergroten en meer locaties te helpen. Toch accepteren we slechts een fractie van alle projecten die bij Tree-Nation aangemeld worden. We vertrouwen op een lijst aan criteria voor onze projectselectie, maar beoordelen elk project door rekening te houden met de specifieke benodigdheden, beschikbare middelen en grootte van het project.

We vertrouwen ook op het gebruik van ons platform, dat specifiek ontworpen is om de kwaliteit, consistentie (gedurende de levensduur van het project) en professionaliteit te maximaliseren en te belonen, terwijl we de transparantie over de projecten steeds vergroten.

We geloven dat onze unieke methode voor zowel inhoud als diversiteit kan zorgen en een schaalbare alles-in-één-oplossing biedt voor herbebossing inspanningen. We willen met name ook de kleine gemeenschappen in ontwikkelingslanden in staat stellen om hun natuurlijke en waardevolle bronnen te beheren en te verbeteren, en lokale ondernemers die relevant zijn voor milieubehoud te promoten.

Om dit te bereiken, hebben we een methodologie op basis van vereisten ontwikkeld waarmee we projecten op eerlijke wijze kunnen beoordelen. Hier is een algemene uitleg over onze criteria, onderverdeeld in drie voornaamste blokken:

Criteria voor milieugerelateerde voordelen

 • Het project moet zorgen voor duidelijke en aantoonbare voordelen voor het milieu op de locatie en moet verzekeren dat diensten voor het ecosysteem en milieuwaarden worden bewaard voor toekomstige generaties.
 • Het project moet direct bijdragen aan tenminste één Duurzaam Ontwikkelingsdoel, en wel DOEL 15 (gedefinieerd als duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stoppen en terugdraaien van landdegradatie en stoppen van verlies aan biodiversiteit).
 • Bij de selectie van soorten en herkomst moet rekening worden gehouden met de omstandigheden en het gebruik van het gebied. Inheemse soorten die zich hebben aangepast aan de omstandigheden in het gebied hebben de voorkeur. Geïntroduceerde soorten worden in beschouwing genomen als het gebruik daarvan gerechtvaardigd is en als ze geen negatieve invloed op het lokale ecosysteem hebben.
 • Voor iedere geselecteerde soort moet het belang voor de lokale gemeenschap aangetoond worden, zij het voor het gebruik en behoud van de boom of voor de economische voordelen van de producten van de bomen.
 • Structurele diversiteit van bosbestanden en biodiversiteit van fauna en flora moeten worden gegarandeerd.
 • De manier van planten moet respectvol zijn voor het ecosysteem, inclusief een redelijk gebruik van meststoffen en pesticiden.

Criteria voor sociale voordelen

 • Sociaal en economisch welzijn, evenals veiligheid voor de arbeiders, moet gegarandeerd zijn en geleverd worden met de benodigde technische kennis voor uitvoer van het werk.
 • De rol en betrokkenheid van een participant moet duidelijk bepaald zijn om professionele arbeid van vrijwillige deelname te onderscheiden. Met name voor schoolprogramma’s, waar de betrokkenheid van kinderen wordt verwacht als onderdeel van milieueducatie, moeten niet-werkomstandigheden strikt gegarandeerd zijn.
 • De gelijkheid van mannen en vrouwen en minderheden op het gebied van werkgelegenheid en opleiding moet worden bevorderd.
 • De wettelijke eigendomsrechten, het gebruik en beheer van land, de middelen, de gebruiken en de cultuur van inheemse volkeren moeten worden veiliggesteld (een goedkeuringsbrief voor het project van lokale gemeenschappen wordt aangeraden, maar is niet verplicht).
 • Het sociale, economische en milieu welzijn van gemeenschappen die zich binnen of nabij het projectgebied bevinden, moet worden onderhouden of verbeterd.
 • Er zal bijzondere aandacht worden gegeven aan nieuwe opleidingsmogelijkheden en werk voor mensen in de regio, inclusief inheemse volkeren.

Criteria voor project-management

 • Projecten moeten fysieke uitvoering ter plaatse bevatten binnen een goed afgebakend gebied.
 • De projectontwikkelaar moet zorgen voor bewijs van juridische titel en grondbezit.
 • De projectontwikkelaar moet zorgen voor referenties van ten minste twee lokale bedrijven die deelnemen aan de financiering van het project evenals van ten minste twee instellingen (openbaar of privé) die hun werk kan aanbevelen.
 • De projectontwikkelaar moet zorgen voor contactinformatie en beoordelingen van ten minste twee onafhankelijke bosbouw experts die het project hebben bezocht.
 • Via maandelijkse updates moeten de staat van het project en haar vooruitgang worden aangetoond.
 • De effectiviteit van planttechnieken op de overlevingskans van bomen moet worden bewezen.
 • Betrekking van lokale gemeenschappen in de beslissingsprocessen van het project moet worden gegarandeerd, evenals goede communicatie van de doelen van het project en voordelen voor de gemeenschappen.
 • Projectontwikkelaars moeten een transparant jaarlijks rapport maken en aanleveren waarin ten minste te vinden is:
  • Alle acties die gedurende het jaar zijn uitgevoerd binnen het project.
  • Het totaal aantal geplante bomen die door Tree-Nation zijn gefinancierd met aanvullende informatie met betrekking tot soort en exacte locatie.
  • Een samenvatting van controlegegevens die gedurende het jaar zijn verzameld.
  • De beschrijving van hoe de hulp van Tree-Nation bijdraagt aan het project.
  • Een handtekening van de projectontwikkelaar om te getuigen van de waarheid van de geleverde informatie.